Tải về driver cho Notebook Lenovo G500 Windows Vista

Nếu bạn có một Lenovo Notebook G500 bạn có thể tải về Windows Vista Update Modules cho Windows Vista driver trên trang này.

Windows Vista Windows Vista Update Modules driver cho Notebook Lenovo G500 được xem 120 lần và được tải về 0 lần.

Sản phẩm: G500

Hãng: Lenovo Notebooks

Phiên bản: 1.­00

Kích thước file: 1.38 Mb

Phát hành: 2007.05.22

Loại lưu trữ : MSZIP SELF-EXTRACTING

Loại driver : Windows Vista Update Modules

  Chờ 60 Giây

Các loại Notebook Lenovo G500 driver và phần mềm khác:

 • Driver Notebook Lenovo G500 cho Windows 8 64-bit

  Phiên bản: 1.­00; Loại file: PE SELF-EXTRACTING; Kích thước file: 13672; Phát hành: 2013.11.25;

  Đếm lượt xem: 109; Đếm lượt tải về: 0;

 • Driver Notebook Lenovo G500 cho Windows 8.1

  Phiên bản: 17.­0.­14.­0/­11.­4.­25.­1; Loại file: INSTALLSHIELD; Kích thước file: 116233408; Phát hành: 2014.01.21;

  Đếm lượt xem: 142; Đếm lượt tải về: 0;

 • Driver Notebook Lenovo G500 cho Windows 8.1

  Phiên bản: 10.­18.­10.­3308; Loại file: INSTALLSHIELD; Kích thước file: 52451480; Phát hành: 2014.01.21;

  Đếm lượt xem: 153; Đếm lượt tải về: 15;

 • Driver Notebook Lenovo G500 cho Windows 8.1

  Phiên bản: 8.­0.­1.­305/­12.­0.­0.­7850/­3.­769.­769.­; Loại file: INSTALLSHIELD; Kích thước file: 397883776; Phát hành: 2014.01.21;

  Đếm lượt xem: 88; Đếm lượt tải về: 0;

 • Driver Notebook Lenovo G500 cho Windows 8.1

  Phiên bản: 6.­2.­9200.­10240/­3.­13.­911.­1/­3.­13.­9; Loại file: INSTALLSHIELD; Kích thước file: 28223816; Phát hành: 2014.01.21;

  Đếm lượt xem: 125; Đếm lượt tải về: 0;

 • Driver Notebook Lenovo G500 cho Windows 8.1

  Phiên bản: 13.­150.­102.­0; Loại file: INSTALLSHIELD; Kích thước file: 246827120; Phát hành: 2013.10.16;

  Đếm lượt xem: 118; Đếm lượt tải về: 0;